Skaudioskused

Hundu- ja skaudioskused on kvalifikatsioonimärgid, mis tõendavad tasemele vastavate oskuste olemasolu. Neisse on kokku kogutud igapäevaelus tarvilikke praktilisi oskusi ja teadmisi. Igal skaudioskusel on kuni 4 taset, igal skaudioskuse tasemel on paigas kindlad nõuded ja eeldused, mis tuleb vastava oskuse omandamiseks ja märgi kandmise õiguse saamiseks täita. Skaudioskusi võib õppida nii koonduste raames, korraldada ise koolitusi või osaledes ESÜ poolt korraldatud koolitustel. Taseme omandamist võib kinnitada skaut või skaudijuht, kellel on omandatud vastava skaudioskuse ühe võrra kõrgem tase või vastaval erialal töötav spetsialist (välja arvatud mõne oskuse puhul, kus on vajalik koolituse läbimist tõendav tõend).

  • Hunduoskused on skaudioskuste nö nulltasemed, mis peaksid oleme saavutatavad igale hundule. Kui hundu on eriti tubli, aktiivne ja ettevõtlik, siis võib ta asuda sooritama ka skaudioskuste tasemeid.
  • Skaudioskused on mõeldud nii noortele kui ka täiskasvanutele (nt juhid).

Tasemele vastavate oskuste olemasolu tuleb kontrollida. Seda võib teha skaudijuht, mentor vastava ala spetsialist või skaudijuht, kes on omandanud kontrollitavast tasemest ühe võrra kõrgema sama skaudioskuse taseme (PS: esineb erisusi, kuid need on välja toodud konkreetsete skaudioskuste kirjeldustes). oskuste olemasolu hindaja peab olema pädev seda tegema ja hindaja vastutuseks jääb, et oskuse kirjelduses olevad nõuded on täidetud.

Oskusmärgid on ESÜ aktiivsetele liikmetele tasuta. ESÜ aktiivne liige on liige, kes on esitanud liikmeankeedi ning tasunud käimasoleva aasta liikmemaksu. Märkide tellimiseks kirjuta annika.viigand@skaut.ee. Kirja sisusse märgi ära skaudioskuse nimetus, tase ning inimene, kellele märgi tellid.

Hunduoskused:

Skaudioskused:

Väljatöötamisel skaudioskused:

  • Liputoimingud
  • Koolitaja
  • Taimede tundmine