TERVE NOORE EEST!

TERVE NOORE EEST! märk koondab enda alla noorteühingud, kes väärtustavad oma üritustel ja tegemistes tervislikkusse põhimõtteid. Sellekohase koalitsioonileppe on allkirjastanud järgmised noorteühingud:

  • Eesti Noorteühenduste Liit;
  • Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts;
  • EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus;
  • Kodutütred;
  • Noored Kotkad;
  • MTÜ Urban Style;
  • MTÜ Juvente;
  • SA Õpilasmalev;
  • Eesti Gaidide Liit;
  • Eesti Skautide Ühing.

Noorena  kujunenud käitumised  ja hoiakud on määravad tervisekäitumises täiskasvanuna, mistõttu on noorteorganisatsioonidel võimalus ja kohustus aidata kaasa tervislike eluviiside ja hoiakute kujunemisele ning ühiselt algatatud mõttevahetus ja tänaseks valminud kokkulepe aitavad kaasa Eesti ühe kitsaskoha lahendamisele. Ootame koalitsiooniga liituma kõiki Eesti noorteühinguid, kes on valmis oma organisatsioonis alltoodud põhimõtteid rakendama või juba seda nagunii teevad. Koalitsioonileppe eestvedajaks on Eesti Skautide Ühing. 

Projekti, mille raames valmis nii antud koalitsiooni märk kui toimusid selleteemalised üritused, rahastatati Norra toetustest ja Sotsiaalministeeriumi eelarvest ning projekti viidi ellu koos Terve Eesti Sihtasutusega. 

NOORTEÜHINGUTE TERVISEKOALITSIOONI LEPING

1. Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda (Noorsootöö seadus). Noorteüritustel ning noorteühingutes tegutsedes noore arenguks sobiva keskkonna loomiseks lähtume allpool väljatoodud punktidest.

2. Tervis on üks olulisemaid tegureid, et inimesena edukalt toimida ja oma potentsiaali maksimaalselt kasutada. Tervise all mõistame vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisundit (WHO). Eesti üheks terviseprobleemiks on alkoholi liigtarvitamine ja erinevate meelemürkide kasutamine organismi kasvuaastatel, mis võib jätta pöördumatu jälje tervisele. Noorena kujunenud käitumised ja hoiakud võivad olla määravad tervisekäitumises täiskasvanuna, mistõttu on noorteorganisatsioonidel võimalus aidata kaasa noorte tervist väärtustavate ja tervislike eluviiside ja hoiakute kujunemisele.

3. Noorte tervise eest hoolivad noorteühingud lähtuvad alljärgnevatest põhimõtetest:
3.1. Noorteüritustel luuakse lastele füüsiline ja vaimne keskkond, mis on ohutu, turvaline ning pakub noortele erinevaid arenguvõimalusi ja tegevusalternatiive.
3.2. Tegevus noorsootöös peab toetama noores tervisliku eluviisi ja hoiakute kujunemist. 
3.3. Üritustel/tegevustes, mis on korraldatud  alaealiste noorte poolt ja/või noortele, ei suitsetata, tarbita ega pakuta alkoholi. Ühtlasi ei suitseta, ei tarbi alkohoolseid ega narkootilisi aineid ega viibi kohapeal jääknähtudega ükski täisealine noortejuht/noorteüritusel osaleja. Noored ja noortejuhid on üksteisele eeskujuks.

4. Koalitsiooni rakendamise otsustavad noorteühingud iseseisvalt vastavalt oma põhikirjas määratud ja organisatsioonis rakendatud otsustamistavadele. Iga organisatsioon vastutab koalitsiooni põhimõtete järgmise eest oma organisatsioonis. Kõigil koalitsiooniga liitunud noorteühingutel on õigus kasutada koalitsiooni logo. Koalitsiooni põhimõtete muutmiseks saab ettepaneku teha iga koalitsiooniga liitunu ja muudatused jõustuvad, kui selle poolt on 2/3 koalitsiooniga liitunutest. Koalitsiooni algatamisel lepitakse ühiselt kokku, kes organisatsioonidest on koalitsiooni juhtiv partnerorganisatsioon, kelle vahendusel toimub koalitsiooni edasise töö korraldamine kuni järgmise juhtivorganisatsiooni valimiseni. Koalitsioonist võib organisatsioon igal ajal lahkuda ja samuti on koalitsioon avatud uutele organisatsioonidele.

Lähtume oma organisatsioonis käesolevas koalitsioonileppes toodud põhimõtetest ja usume, et organisatsioonina on meie vastutuses noorte arengut soodustava keskkonna loomine ja selle jätkusuutlikkuse tagamine.

Täiendav info/koalitsiooniga liitumine:
Kristjan Pomm
Eesti Skautide Ühing
kristjan@skaut.ee