Edutused ja teenetemärgid

ESÜs on võimalik tublisid ja eeskujulikke skaute edutada. Kuni 18-aastaste ESÜ liikmete edutusi antakse üldjuhul üle Jüripäeval ning täiskasvanute/juhtide edutusi ja tunnustusi Tänuõhtul.

Edutus- ja teenetemärgi esildiste täitmiseks edastab ESÜ juhatus iga-aastaselt juhtidele info koos esildise esitamise tähtajaga. Edutusesildise täidab reeglina skaudijuht, samas võib ka ESÜ juhatus teha omapoolseid ettepanekuid täiskasvanutele/juhtidele edutuse või teenetemärgi andmiseks. Kõik edutus- ja teenetemärkide esildised vaatab läbi ja teeb otsuse ESÜ juhatus. Peale juhatuse otsust on edutuse esitajal kohustus tasuda esitatud edutus- ja  teenetemärkide eest. Makseinfo saadab ESÜ kontor eraldi e-mailile.

Edutusmärki kantakse vormipluusi parema rinnatasku liistu keskel ja tunnustusmärki tasku kohal. Kantakse ainult kõrgeimat märki. Kõikidele edutuste või teenetemärkide saajatele antakse ka vastav tunnistus.

Noore edutusesildise saad esitada SIIN

Täiskasvanu edutusesildise saad esitada  SIIN

Aasta skaudijuhi saad esitada SIIN

Aasta särasilma ja Aasta vabatahtliku saad esitada SIIN


HUNDUDE EDUTUSED

Hoolas hundu

Hoolsa hundu nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda hundule, kes on vähemalt kahekõrva hundu, on tubli ning järgib hundu seadusi ja lubadust.

Hoolsa hundu nimetus antakse vastava üksuse juhatuse ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega.

Eeskujulik hundu

Eeskujuliku hundu nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda hundule, kes on vähemalt laanekäpa hundu, on vähemalt 1,5 aastat olnud hoolas hundu, võtab aktiivselt osa pesa ja karja tegevusest, järgib laitmatult hundu seadusi ja lubadust.

Eeskujuliku hundu nimetus antakse vastava piirkondliku üksuse juhatuse ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega.


SKAUTIDE EDUTUSED

Hoolas skaut

Hoolsa skaudi nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda skaudile, kes omab skaudina vähemalt kase või vanemskaudina majaka II korruse tasemejärku, on aktiivselt osalenud salga ja rühma tegevuses, järgib skaudi seadusi ja tõotust.

Hoolsa skaudi nimetus antakse vastava üksuse juhatuse ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega.

Eeskujulik skaut

Eeskujuliku skaudi nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda skaudile, kes omab skaudina vähemalt kuuse, vanemskaudina majaka I korruse tasemejärku või rändurina I järku, on vähemalt 1,5 aastat olnud hoolas skaut, on vähemalt ühe aasta tegutsenud üksuse juhina või abijuhina, võtab aktiivselt osa üksuse tegevusest, on aktiivne ja teeninud edutuse ära oma arengu ja käitumisega, järgib laitmatult skaudi seadusi ja tõotust.

Eeskujuliku skaudi nimetus antakse vastava piirkondliku üksuse juhatuse või ESÜ juhatuse ettepanekul, juhatuse otsusel.

Erandkorras võib skaudijuhile, kes liitub skautlusega täiskasvanu eas, anda esimese edutusena eeskujuliku skaudi nimetuse.


SKAUDIJUHILE ANTAVAD EDUTUSED

Nooremskautmaster

Nooremskautmasteri nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda skaudijuhile, kes on vähemalt 21-aastane, on kuulunud ESÜ-sse vähemalt kolm aastat, on olnud eeskujulik skaut vähemalt kaks aastat, on soovituslikult lõpetanud Metsamärgi kursuse ja olnud vähemalt kolm aastat järjest rühmajuht või kõrgema üksuse staabi liige, tunneb skautlikku kasvatussüsteemi ja sihte ning on neid oskuslikult rakendanud oma tegevuses juhina, on eeskujuliku käitumisega ja juhile sobiva iseloomuga.

Nooremskautmasteri nimetus antakse vastava piirkondliku üksuse juhatuse, ESÜ juhatuse või Skautmasterite Kogu juhatuse ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega Skautmasterite Kogu juhatuse nõusolekul.

Skautmasteri väitekirja kaitsmise õigus

Juhatuse ja Skautmasterite Kogu juhatuse nõusolekul antakse skautmasteri kandidaadile õigus kaitsta skautmasteri väitekiri. Väitekirja teema valib skautmasteri kandidaat, mille kinnitab Skautmasterite Kogu juhatus.

Skautmasterite Kogu juhatus määrab väitekirja kaitsjale vähemalt kaks oponenti ning korraldab kõigile ESÜ liikmetele avatud väitekirja kaitsmise istungi, teatades sellest kirjalikult kõigile Skautmasterite Kogu liikmetele ning piirkondlikele üksustele. Skautmasterite Kogu juhatus, oponendid ning Skautmasterite Kogusse kuuluvad juhatuse liikmed teevad otsuse, kas väitekirja kaitsja on skautmasteri nimetuse vääriline.

Skautmasteri väitekirja edukal kaitsmisel antakse juhatuse otsusega nooremskautmasterile skautmasteri nimetus.

Juhul, kui nooremskautmaster, kellele on antud õigus kaitsta skautmasteri väitekiri, ei koosta väitekirja viie aasta jooksul, siis kaotab ta õiguse kaitsta väitekirja. Väitekirja kaitsmise õigust võib anda ühele nooremskautmasterile korduvalt.

Skautmaster

Skautmasteri nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda skaudijuhile, kes on olnud nooremskautmaster vähemalt kolm aastat, omab silmapaistvaid teeneid skautluse ees ja on aidanud kaasa skautluse arengule.

Skautmasteri nimetus antakse juhatuse, Skautmasterite Kogu juhatuse või vähemalt kolme skautmasteri ettepanekul, juhatuse otsusega.

Erandkorras, eriti suurte teenete eest, võib nooremskautmasteri edutada skautmasteriks ilma vastava väitekirja kaitsmiseta, juhatuse otsusega Skautmasterite Kogu juhatuse nõusolekul.


TEENETEMÄRGID TÄISKASVANUTELE/JUHTIDELE

Teenetemärk Rajatäht (III, II ja I järk)

Teenetemärk Põhjatäht (III, II ja I järk)


Auliige

ESÜ auliikmeks saab valida isikuid, kes on kauaaegselt kaasa aidanud skautluse arengule ning omavad erilisi teeneid skautluse ees. ESÜ auliikme nimetus antakse ESÜ juhatuse, Skautmasterite Kogu juhatuse, piirkondliku üksuse juhatuse või vähemalt viie skaudijuhi ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega. 

ESÜ auliikmed läbi aegade


Aasta Skaudijuht

Aasta Skaudijuhi kandidaadiks saab esitada inimest, kes:

  • on vähemalt 18-aastane ESÜ liige;
  • tegeleb reaalselt mõne skaudiüksuse (vähemalt kari või rühm) juhtimisega;
  • tal on (peale esitaja) veel kolm vähemalt 16-aastast toetajat.

Stipendiumi saaja otsustab viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kaks juhatuse liiget, üks aukohtu liige ja kaks varasemalt Aasta Skaudijuhi tiitli pälvinud skaudijuhti.

Aasta Skaudijuhid läbi aegade