Tähtpäevalaagri pearaha jagamine üksuste laagrite jaoks [est ja rus]

Head skaudijuhid!

ESÜ juhatus otsustas, et kuna vastavalt olukorrale jätame Tähtpäevalaagri ära, siis saame selle raha jaotada üksuste laagrite pidamiseks. “Mõtetest tegudeni” raames esitatud laagrite summad lähevad samamoodi muutmisele vastavalt inimeste arvule laagris, aga mitte vähem kui ESÜ juhatus oli otsustanud anda vastavale projektile.

Правление ESÜ решило, что, поскольку юбилейный лагерь в соответствии с сложившимся ситуацией в стране отменяется, мы можем распределить деньги, которые были выделены на проведение большого лагеря, для проведения отрядных лагерей. Количество денег, представленное в рамках «От мыслей к действиям», будет изменено таким же образом в зависимости от количества людей в лагере, но не меньше, чем совет ESÜ решил выделить на соответствующий проект.

Üksuse laagri pearaha summaks on 25 eur/inimene. Pearaha saab taotleda ühekordselt ning seda saavad kasutada ainult ESÜ aktiivsed liikmed. Pearaha saamiseks on tarvis ESÜle esitada arved/kuluaruanded. 

Для отряда будут выделять на проведение лагеря по 25 евро на одного человека. Деньги будут выделяться один раз на человека, получить денежную поддержку могут только активные члены ESÜ. Чтобы получить денежную поддержку, необходимо представить счета / отчеты о расходах в ESÜ.

Tingimused / Условия :

1.  Enne laagri kulude hüvitamist peab olema esitatud laagriliste nimekiri ning tasutud kõikide laagris osalejate ESÜ 2020 liikmemaks. Kuluaruanded ja arved tasutakse pärast nimekirja saamist. Laagriliste nimekirjad koos tasutud ESÜ liikmemaksudega palun esitada info@skaut.ee.

1. Перед возмещением стоимости лагеря необходимо предоставить список участников и всем участникам лагеря надо оплатить членский взнос ESÜ за 2020 год. Отчеты о расходах и счета будут оплачены после получения списка. Пожалуйста, присылайте списки участников лагерей вместе с оплаченными членскими взносами ESÜ на info@skaut.ee.

2. Tagametsa rent ESÜ liikmetele on tasuta. Tagametsa laagriala saab broneerida ajavahemikus 04.07.-02.08.2020 vastavalt vabadele aegadele. Tagametsas saab olla korraga sõltuvalt üksuse suurusest 1-2 skaudiüksust. Kui üksuses on rohkem kui 20 osalejat, siis tuleb üksusest moodustada maksimaalselt 20 osalejaga grupid, kes telgivad, teevad oma grupile süüa ja viivad oma tegevusi läbi eraldi omavahel kokku puutumata. Laager saab toimuda telklaagrina, Jahilossi ööbimiseks paraku kasutada ei saa. Grupid saavad paigutuda lõkkeplatside järgi – lipurivi taha jäävale platsile, hunduplatsile ja jahilossist teisele poole jõge jäävale platsile. Telkimisalade juurde tulevad juulikuuks eraldi ka kuivkäimlad ning pesulatesse pannakse sisse vesi. Grupid saavad kasutada ka sauna, mille jaoks tuleb kokku leppida omavaheline graafik. Saunas ja pesulates/käimlate juures saavad olema desinfitseerimisvahendid. Saun tuleb enne ja pärast kasutamist iga grupi poolt desinfitseerimisvahenditega puhastada. Toidu valmistamiseks saab ESÜ anda iga grupi kasutusse suure gaasipliidi. Lõkke tegemine laagrialal sõltub sellest, kas laagri ajal on kehtivaid tuletegemise piiranguid või mitte.

2. Аренда Тагаметса для членов ESÜ бесплатна. Площадку для лагеря в Тагаметса можно забронировать с 04.07.-02.08.2020 в зависимости от свободного времени. В зависимости от размера отряда, в Тагаметса может быть 1-2 отряда скаутов одновременно. Если в группе более 20 участников, то надо сформировать группы из максимум 20 участников, которые разбивают лагерь, готовят еду для своей группы и действуют отдельно, не вступая в контакт с участниками другого подлагеря. Можно организовать палаточный лагерь, к сожалению, нельзя использовать для ночевки дом. Группы могут быть расположены в соответствии с местами для разведения костра, на площадке за флагштоком, на площадке для волчат и на площадке на другой стороне реки от домика. Сухие туалеты будут привезены к июлю, вода будет добавлена ​​в душевые. Группы могут также использовать баню, расписание использования бани должно быть согласовано. В бане и душевых/ туалетах будут дезинфицирующие средства. Баня должна быть очищена дезинфицирующими средствами каждой группой до и после использования. ESÜ может предоставить каждому отряду большую газовую плиту для приготовления пищи. Разведение костра на территории лагеря зависит от того, установлены ли во время лагеря ограничения на разведение огня.

Kõik broneeringud on Tagametsa kalendris jooksvalt up-to-date ja samale ajale broneerimisel kehtib põhimõte “kes ees, see mees”. Et oskaksime arvestada tehniliste ressursside jm-ga, siis palume üksuste laagrite Tagametsas tegemise soovist teada anda hiljemalt 25.06.2020. Broneerimiseks kirjutage palun Sirjele tagametsa@skaut.ee 

Все бронировки будут добавлятся в календар Tagametsa, бронировки на одинаковые даты будут осуществляться по принципу «кто успел, тот и забронировал». Чтобы иметь возможность учесть технические ресурсы и т.д., просим вас объявить о своем желании разбить лагерь в Тагаметса не позднее 25.06.2020. Чтобы забронировать место, пожалуйста, напишите Сирье по адресу tagametsa@skaut.ee

3. Laagrid peavad toimuma suvekuude jooksul.

3. Лагеря должны проходить в летние месяцы.

4. Laagri aruanne koos kuluaruannete/arvetega tuleb esitada 30 päeva pärast laagrit finants@skaut.ee 

4. Отчет о лагере вместе с отчетами о расходах / счетами должен быть представлен через 30 дней после лагеря. finants@skaut.ee

Aruande leiate manusest. Вы можете найти отчет во вложении.
https://skaut.ee/liikmele/failipank/kuludokumendid-ja-nende-huvitamise-kord/

ESÜ juhatuse poolt pakume välja ka mõningad programmielemendid laagrite tegevuskavaks. Selleks kirjutage info@skaut.ee 

От имени правления ESÜ мы также предлагаем некоторые элементы программы для плана действий лагеря. Для этого пишите на info@skaut.ee 

NB! Üksused, kes korraldavad laagreid! Juhime teie tähelepanu EV Valitsuse poolt kehtestatud reeglitele, millega tuleb laagri korraldamisel arvestada:

NB! Отряды, которые организуют лагеря! Обращаем ваше внимание на правила, установленные Правительством Эстонской Республики, которые необходимо учитывать при организации лагеря:

Организация молодежных лагерей и молодежных лагерей с 12 июня в период COVID-19

  • С 12 июня 2020 года разрешено проведение молодежных лагерей, где необходимо обеспечить следующее:
  • Требование 2 + 2;
  • Групповое ограничение до 20 человек;
  • Участие в лагерях с симптомами болезней запрещено;
  • соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения.

Часто задаваемые вопросы – МОЛОДЕЖНЫЕ ЛАГЕРЯ И МАЛЕВЫ (Министерство образования и науки)