Uuring: Skautlus pakub rõõmu ja valmistab noori ette tulevikuks (est, rus, eng)

Septembris tutvustas Tartu Ülikool uuringut, kus hinnati Eesti Skautide Ühingu tegevuse mõju noorte arengule. Kokkuvõtlikult uuringu tulemused kinnitavad, et skautlusega seotud noored ja lapsevanemad toovad esile skautluse kaudu arendatavaid oskusi ja pädevusi, mis vastavad igati tänapäevastele käsitlustele noorte arenguvajadustest.

Skautluses nähakse positiivset mõju enesearengule, enesetõhususele ja vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele, mis tulevad kasuks edasises elus. Skaudiliikumine, mis on saanud alguse enam kui sajand tagasi, on väga heas kooskõlas kõige kaasaegsemate arusaamadega noorte arengu põhimõtetest, tõdesid Tartu Ülikooli teadlased uuringuraportis.

Väga suur tänu Eesti Skautide Ühingu vabatahtlikele skaudijuhtidele, töötajatele ja noortele ning nende lapsevanematele, kes aitasid uuringu teoks teha.

Loe eestikeelset uuringut siit.

В сентябре Тартуский университет представил результаты проведённого исследования, оценивающего влияние деятельности Эстонского Скаутского общества на развитие молодёжи. Вкратце, они подтверждают, что связанные со скаутингом молодые люди и родители отмечают развиваемые в скаутах навыки и умения, полностью соответствующие современному подходу к требованиям по развитию молодёжи. В скаутинге видят положительное влияние на саморазвитие, самодостаточность и приобретение знаний и навыков, полезных в дальнейшей жизни.

Основанное более ста лет тому назад скаутское движение прекрасно сочетается с современнейшим пониманием принципов развития молодёжи, отметили в отчёте учёные Тартуского университета.

Очень благодарим и членов Эстонского скаутского общества: добровольных скаут-лидеров, работников, а также детей и их родителей, которые помогли провести исследование.

Прочтите исследование на русском языке здесь.

In September, the University of Tartu recently released the results of a study that measured how the activities of the Estonian Scout Association influence youth development. The survey, now out in English, found that Scouts and their parents credit Scouting for helping to develop skill sets that align with the current approach to youth development needs and are needed on the future job market: social intelligence, cross-cultural competency, creativity, adaptive ability, cognitive load management and a design mindset. Scouting was found to have a positive influence on self-development, self-efficacy and acquisition of knowledge and skills needed later in life.

As such, the more than century-old Scouting movement appears to be well aligned with the latest views of youth development principles, the Tartu researchers concluded in the study report.

A big thank-you also goes out to the Estonian Scout Association’s volunteer leaders, staff, youth and the parents who helped us to conduct the study.

Read the report in English here.