Euroopa majanduspiirkonna (EMP) projekt Ühised Noored

Ühised Noored oli koostööprojekt, kus eakaaslastelt õppimise kaudu otsiti lahendusi laste ja noorte korduvõigusrikkumiste vähendamiseks ning sotsiaalmajanduslikest teguritest tulenevate riskiolude maandamiseks, peamiselt ennetustööks. 

Projekti otsesed eesmärgid olid noorteühingute teadlikkuse ja võimekuse tõstmine riskilaste ja -noorte kaasamisel, sihtrühma kuuluvate noorte tolerantsuse, ettevõtliku mõtteviisi suurendamine, teadlikkuse tõstmine tervisekäitumisest ning soovituste tegemine jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel. Projektil oli kokkuvõtvalt kolm tegevussuunda:

1. Tõstetakse noorteühingute teadlikkust ja võimekust riskilaste ja -noorte kaasamise osas. Selleks viiakse läbi viis koolituskohtumist, kus osalevad kõik projektis osalevad noorteühendused. 

2. Koolituskohtumiste raames töötavad noorteühendused üheskoos pilootprojektina välja kolm tugipaketti (kaks ennetamiseks ja üks ühiskonda taaskaasamiseks), tugipakette viiakse ellu üle Eesti. 

3. Valmivad soovitused jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel. Lähtudes projekti alguses tehtud kaardistusest ja projekti mõju hindamisest koostatakse soovitused jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks.

Samuti oli projektil kolm osapoolt – kaheksa noorteühingut, sihtrühma noored ning sihtrühma noortega tegelevad asutused/organisatsioonid. Projekti sihtrühmadeks olid 7- kuni 17-aastased õigusrikkumise toime pannud lapsed ja noored ning lapsed ja noored, kes elavad riskitingimustes.

Projekt Ühised Noored oli rahastatud EMP toetuste programmist Riskilapsed ja -noored, mida viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liit.

Lisainformatsioon: 
projekti kohta – http://www.enl.ee/et/EMP-Uhised-Noored,
programmi kohta – http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/
ja Facebook’ist – www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.

Projekti kestuseks oli 01.05.2015-30.04.2016 ning ESÜ poolt tegelesid projektiga Ragnar Luup ja Liisa Mölder.