e-Üldkogu 20.03.2021

Ürituse kuupäev:
20.03.2021
Registreerimise algus:
21.01.2021
Kohtade arv:
Piiramata
Registreerunud:
36
Registreerimise lõpp:
16.03.2021

Eesti Skautide Ühingu tähtsaimjuhtimisüritus e-Üldkogu ootab osalema kõigi ESÜ üksuste volinikke.

AEG: 20.märts 2021 kell 11.00, registreerimine 10.30-11.00, orienteeruv lõpp on 15.00.

KOHT: Elektrooniliselt veebi teel.

OSALEJAD/SIHTGRUPP: e-Üldkogule on oodatud kõikide üksuste volinikud. Volinik on vähemalt 18-aastane üksust esindav aktiivne ESÜ liige.   
Volinikud valitakse täisealiste aktiivsete liikmete seast kohalikes üksustes arvestuslikult üks volinik kümne liikme kohta, ümardades üksuse liikmete arvu lähima kümneliseni. Väiksematel kui kümneliikmelistel üksustel ja SKM kogul on õigus saata üldkogule hääleõiguslikuna osalema üks volinik. Täpsema info üksuste mandaatide kohta saadab programmikoordinaator Liis e-kirja teel üksuste juhtidele.

TEGEVUS/EESMÄRK: e-Üldkogu on Eesti Skautide Ühingu tähtsaim juhtimis üritus, kus langetatakse organisatsiooni puudutavaid otsuseid ning juhatus annab ülevaate möödunud aastast ning saabuva aasta plaanidest.  

e-Üldkogu koosoleku esialgne päevakord onjärgmine:

1.     ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne
2.     Revisjonikomisjoni aruanne
3.     Valimised
4.     2021. aasta eelarve kinnitamine 
5.     2021. aasta ürituste kava ja 2022. aasta esialgse ürituste kava kinnitamine
6. Arengukava vastuvõtmine
7.     Muud aruanded

PÄEVAKAVA:
10.30–11.00 – e-Üldkogu volinike registreerimine
11.00–15.00 – e-Üldkogu koosolek

Üritusekorraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas minimaalseid muudatusi.

REGISTREERIMINE: Osalejate registreerimine on avatud kuni 15.03.2021.  Vastavalt ESÜ põhikirja punktile 8.3. peavad kohalike üksuste juhatused registreerima volinikud üldkoosoleku kokkukutsujale hiljemalt koosoleku alguseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Volinik, kellel ei ole võimalik üldkogu koosolekul osaleda, võib kirjalikult volitada teist täiskasvanud ESÜ liiget hääletama enda eest. Ükski volinik ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse. Nii volitaja kui volitatav peavad olema aktiivsed ESÜ liikmed.

OSAVÕTUTASU: Üritus on kõigile tasuta.

LISAINFO: Siim Maripuu, juhatuse esimees, skaut@skaut.ee        

RAHASTAJAD JA TOETAJAD: Haridus- ja Teadusministeerium.