Üldkogu 19.03.2022

Ürituse kuupäev:
19.03.2022
Registreerimise algus:
18.01.2022
Kohtade arv:
Piiramata
Registreerunud:
44
Registreerimise lõpp:
15.03.2022

Eesti Skautide Ühingu tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu ootab osalema kõigi ESÜ üksuste volinikke. 

Üldkogu toimub vastavalt Eestis kehtestatud piirangutele.

AEG: 19.märts 2022 kell 10.00, registreerimine 10:30-11.00, orienteeruv lõpp on 15:00 
 
KOHT: Tallinna Skaudimaja ja veebi teel (Teams).
 
OSALEJAD/SIHTGRUPP: Üldkogule on oodatud kõikide üksuste volinikud. Volinik on vähemalt 18-aastane üksust esindav aktiivne ESÜ liige.    
Volinikud valitakse täisealiste aktiivsete liikmete seast kohalikes üksustes arvestuslikult üks volinik kümne liikme kohta, ümardades üksuse liikmete arvu lähima kümneliseni. Väiksematel kui kümneliikmelistel üksustel ja SKM kogul on õigus saata üldkogule hääleõiguslikuna osalema üks volinik. Täpsema info üksuste mandaatide kohta saadab programmikoordinaator Liis e-kirja (liis@skaut.ee) teel üksuste juhtidele. 

TEGEVUS/EESMÄRK: Üldkogu on Eesti Skautide Ühingu tähtsaim juhtimisüritus, kus langetatakse organisatsiooni puudutavaid otsuseid ning juhatus annab ülevaate möödunud aastast ning saabuva aasta plaanidest.   

Üldkogu koosoleku esialgne päevakord on järgmine: 

1.      ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne 

2.      Revisjonikomisjoni aruanne 

3.      Valimised 

4.      2022. aasta eelarve kinnitamine 

5.      2022. aasta ürituste kava ja 2023. aasta esialgse ürituste kava kinnitamine 

6.      Põhikirja muudatuste kinnitamine ja erijuhendite muudatuste kinnitamine 

7.      Muud aruanded 

PÄEVAKAVA: 
10.30–11.00 – Üldkogu volinike registreerimine 
11.00–15.00 – Üldkogu koosolek 

Ürituse korraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas minimaalseid muudatusi. 

REGISTREERIMINE: Osalejate registreerimine on avatud kuni 14.03.2022.  Vastavalt ESÜ põhikirja punktile 8.3. peavad kohalike üksuste juhatused registreerima volinikud üldkoosoleku kokkukutsujale hiljemalt koosoleku alguseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Volinik, kellel ei ole võimalik üldkogu koosolekul osaleda, võib kirjalikult volitada teist täiskasvanud ESÜ liiget hääletama enda eest. Ükski volinik ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse. Nii volitaja kui volitatav peavad olema aktiivsed ESÜ liikmed. 

OSAVÕTUTASU: Üritus on kõigile tasuta. Sõidukulud kompenseeritakse ning toitlustuses arvestatakse 14. märtsiks registreerinutega. Ühest piirkonnast tulijail palume koopereeruda.

LISAINFO: Marianne Kask, finantsjuht ja juhatuse esimehe kohusetäitja, finants@skaut.ee  
 
RAHASTAJAD JA TOETAJAD: Haridus- ja Teadusministeerium.