Skaudioskus “Noorte osalus”


Noorte osaluse skaudisokuse eesmärk on, et noor teab, mis teemadega Kohalik omavalitsus (KOV) tegeleb ning avaldab arvamust. Noor mõistab erinevaid oma piirkonna huvigruppe. Noor näeb võimalusi ESÜ toimimises kaasa rääkida. Noor tunneb end osana oma kogukonnast ning näeb võimalusi, kuidas saab ise sellesse panustada. Noor teab globaalseid probleeme kodanikeühiskonna teemadel ning näeb võimalust kohalikul tasandil panustada. Noor näeb ja osaleb Euroopa-tasandi kaasarääkimise võimalustes.

Skaudioskuse “Noorte osalus” I taseme sooritaja:

 • arutab oma salgaga, mis teie piirkonnas võiks olla paremini ning edastab oma ettepanekud kohalikule noortevolikogule. Selle puudumisel oma skaudijuhi abil KOVile.
 • läheb külla oma vanavanematele või muule enda vanusest erinevale grupile ja kuulab ära nende ootused kohalikule elule.
 • arutab üksuse juhtidega pärast oma üksuse üritust, mis läks seal hästi, mis oleks võinud olla paremini.
 • osaleb mõnel oma linna(osa) või KOVi korraldatud sündmusel. (Laat, festival, talgud, noortesündmus, jne)
 • osaleb JOTA-JOTIl ning loob kontakti mõne skaudi(üksuse)ga väljaspool Euroopat ja Põhja-Ameerikat.
 • tutvub Euroopa Liidu lasteleheküljega. Mängib sealseid mänge.

Skaudioskuse “Noorte osalus” II taseme sooritaja:

 • arutab oma salgaga, mis teie piirkonnas võiks olla paremini, lepib kokku kohtumise mõne kohaliku otsustajaga ning vestleb väljatoodud murekohtade üle.
 • uurib ja tutvustab salga liikmetele, mis on vahet vallavolikogul ja vallavalitsusel. Millised teemad on Sinu KOVis hetkel päevakorral?
 • läheb salgaga külla mõnele vähemusele või nõrgemale ühiskonnagrupile ning kuulab ära nende mured ja rõõmud. Nt puuetega noorte tegevuskeskus, vanadekodu, mõne kultuuri keskus jne.
 • annab ESÜ ürituse korraldajale tagasisidet, mis läks väga hästi ja mis oleks võinud olla paremini.
 • osaleb mõnel kogukonna üritusel. (Nt. Uue Maailma selts, Lasnaidee, Supilinna Selts, Karlova selts, Teeme Ära!) Võib ka ise naabritega korraldada talgud vms.
 • kirjutab mõnele skaudisalgale väljaspool Euroopat. Uurib, kas nad elavad linnas või maapiirkonnas ning mis murekohti nemad oma kodukohas näevad. Võimalusel mõtleb ühiselt, mida annaks paremini teha nii Eestis kui ka nende koduriigis.

Skaudioskuse “Noorte osalus” III taseme sooritaja:

 • arutab oma salgaga, mis teie piirkonnas võiks olla paremini ning viib läbi mõne probleemkoha teemal küsitluse kohalike noorte seas. Kasutab küsitluse tulemusi, et formuleerida konkreetne ettepanek ning edastab selle otsustajatele (kas näiteks kooli direktor, mõni vallaametnik, volikogu liige jne).
 • uurib ja tutvustab salga liikmetele, kuidas toimuvad kohalikud valimised, mis olid viimastel KOV valimistel kohalike erakondade/valimisliitude põhilubadused.
 • läheb salgaga külla mõnele senikülastamata vähemusele või nõrgemale ühiskonnagrupile ning kuulab ära nende mured ja rõõmud. Nt puuetega noorte tegevuskeskus, vanadekodu, mõne kultuuri keskus.
 • osaleb ESÜ nõupäevadel või ESÜ noortekogul.
 • märkab oma kogukonna vajadusi ning võtab nende parandamiseks või nendele tähelepanu pööramiseks midagi ette. (Nt prügikoristus, tegevus noortele nende kogunemiskohas, ..)
 • korraldab salgaga mõne Mondo maailmakooli demokraatia ja kodanikeühiskonna-teemalise filmi vaatamise ning teeb ka filmi järgse arutelu.
 • osaleb Euroopa Liidu noorte dialoogi tegevustes. (Eestis otsi infot www.enl.ee) .

Skaudioskuse “Noorte osalus” IV taseme sooritaja:

 • kandideerib oma kohalikku noortevolikokku, maakondlikku noortekokku, õpilasesindusse või üliõpilasesindusse.
 • uurib, millised suuremad muudatused on tema koduvallas pärast viimaseid valimisi ellu viidud? Mis sellega on kaasnenud?
 • korraldab salgaga mõne ürituse mõne varasemalt kohtutud grupiga koos või nende heaks.
 • osaleb ESÜ Üldkogul ning annab ESÜ juhatusele tagasisidet või omapoolset arvamust üldkogu materjalide või Nõupäevadel olnud teemade kohta.
 • osaleb mõnes osaluskohvikus. (Infot otsi ENLi osalusvaldkonna töötajalt)
 • võtab ühendust Eestipoolse ÜRO noordelegaadiga ning küsib, mis teemad on hetkel ÜRO tasandil päevakorras. Valib kas üksi või koos teiste skautidest huvilistega välja teemad, mis enim puudutavad, korraldab kohtumine ÜRO noordelegaadiga ning annab omapoolse sisendi.
 • tutvub Euroopa Kodanikualgatusega ja mõtleb, milliseid avatud algatustest ta isiklikult toetaks.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.