Skaudioskus “Loomade tundmine”


Loomade tundmise skaudioskus on neile, keda huvitavad loomad: imetajad, roomajad, kahepaiksed ja selgrootud, nii mets- kui koduloomad. Koduloomade all mõeldakse oskustes eelkõige põllumajanduslikult peetavaid loomi, kes muidugi võivad ka lemmikuna olla. Lemmikloomade kohta on küsimused eraldi. Skaudioskus on jaotatud neljaks tasemeks, milles kahes viimases saab nö spetsialiseeruda rohkem mets- või koduloomade suunale. Metsloomadest käsitletakse Eestis elavaid loomi. Loomade tundmise skaudioskus ei käsitle ihtüoloogiat (kalateadus) ega ornitoloogiat (linnuteadus), välja arvatud mõningad teadmised kodulindudest.

Skaudioskus “Loomade tundmine” I tase

I taseme sooritaja:

 • oskab kirjeldada loomade kasulikkust inimesele: koduloomad, metsloomad, putukad, ämblikud.
 • teab, mida teha, kui teele satub viga saanud loom.
 • oskab nimetada vähemalt kuut putukat või ämbliku, keda võib leida aiast.
 • oskab nimetada erinevaid lemmikloomagruppe ja igast grupist kaks-kolm liiki.
 • oskab nimetada vähemalt kaheksa erinevat koduloomai ja -lindu.
 • teab, kuidas käituda, kui kohtub suurema metsloomaga: karu, põder, metssiga. Teab, kuidas käituda, kui kohtub võõra koeraga (lahtiselt jalutav peremehega koer, ründav koer, rihmas koer, külla minnes perekoer).
 • teab, kuidas metsas käies käituda nii, et ei häiriks metsloomi.
 • teab, mida teha, kui leiab metslooma poja või kui leiab hulkuva kodulooma.
 • tunneb puugi ära ja teab, kuidas neid vältida ja mida teha, kui on saanud puugilt hammustada.
 • oskab nimetada ohustatud loomaliike Eestis.
 • oskab nimetada vähemalt kaheksa Eesti metslooma ja kirjeldada neist vähemalt nelja. Kirjeldus peab sisaldama välimust, leviala, elupaika, toitumist, poegimist, eluiga ja tähtsust looduses.

Skaudioskus “Loomade tundmine” II tase

II taseme sooritaja:

 • teab, mida teha Eesti ohustatud loomaliikide kaitseks.
 • oskab kirjeldada, millised erinevused on karjas elavatel loomadel võrreldes üksikult elavate loomadega. Mis on ühe või teise eluviisi juures hea, mis halb.
 • oskab koostada vähemalt ühe kodulooma või -linnu pidamise eeskirja koos liigi/tõu kirjeldusega.
 • on hoolitsenud vähemalt aasta aega ühe kodulooma või -linnu eest ise või aidanud kellelgi hoolitseda või osalenud loomadega tegelevas ringis.
 • teab tuntumate lemmikloomade põhilisi vajadusi: koerad, kassid, närilised, linnud, roomajad. Oskab kirjeldada, mis on nende pidamise erinevused, mis on keerukus iga looma puhul hoolitsemisel ja mida toredat loom pakkuda võib.
 • teab tuntumate koduloomade ja -lindude põhilisi vajadusi: hobune, veis, lammas, siga, kana, part. Oskab kirjeldada, mis on nende pidamise erinevused, mis on keerukus iga looma puhul hoolitsemisel ja mida toredat loom pakkuda võib.
 • oskab eristada putukaid ja ämblikke ning kirjeldada nende erinevusi.
 • tunneb metsloomade jälgi ja oskab neid jälgede järgi määrata. Oskab kirjeldada ka teisi märke, mille järgi metsloomade tegevust ära tunda.
 • oskab kirjeldada metsloomade toiduahelat tuues vähemalt kaks näidet.
 • teab, millised metsloomad magavad talveund ja oskab kirjeldada erinevaid pesatüüpe. Teab, millised loomad vahetavad talveks kasukat ja oskab neid ära tunda. Oskab selgitada, milleks on kasuka vahetamine hea.
 • teab, millised Eesti metsloomad elavad puu otsas, kes maapinnal ja kes maa all.
 • oskab kirjeldada vähemalt kümmet Eesti metslooma ja määrata nende liigilise kuuluvuse. Kirjeldus peab sisaldama välimust, leviala, elupaika, toitumist, poegimist, eluiga ja tähtsust looduses.

Skaudioskus “Loomade tundmine” III tase

III taseme sooritaja:

 • on osalenud looduskaitse all olevate loomade kaitsetegevuses (nt konnade rändeaegsed tegevused).
 • on käinud abiks loomade varjupaigas, hoiupaigas või pakkunud loomale hoiukodu.
 • teab, mida teha, kui on saanud hammustada või nõelata.
 • oskab kirjeldada pistesääsklaste elutsüklit ja eristab verd imevaid sääski teistest sääskedest. Oskab selgitada, miks sääsed on vajalikud.
 • Variant A “Metsloomad”
  • on osalenud metsloomade öisel vaatlusel või korraldanud talvel loomajälgede määramiseks matka.
  • oskab määrata metsloomi nende väljaheidete järgi, vähemalt karu, rebane, jänes, metskits, põder. Tunneb ära vähemalt viis metslooma nende hääle järgi.
  • oskab määrata Eesti roomajaid ja kahepaikseid.
  • oskab määrata Eesti imetajaid seltsi täpsusega ja anda nendele üldise kirjelduse.
  • oskab nimetada Eestis elavate sipelgate perekondi ja kirjeldada nende eluviisi.
  • oskab kirjeldada ja tunneb looduses ära vähemalt kolm mardikaliiki ja kolm liblikaliiki. Teab, kus on nende elupaigad, milline on toitumine ja elutsükkel munast valmikuni.
 • Variant B “Koduloomad ja -linnud, lemmikloomad ja -linnud”
  • tunneb ära esmased haigustunnused lemmikloomal, et pöörduda vajadusel loomaarsti poole.
  • tunneb ära esmased haigustunnused koduloomal, et pöörduda vajadusel loomaarsti poole.
  • on hoolitsenud vähemalt aasta aega mitme erineva kodulooma või -linnu eest ise või aidanud kellegil hoolitseda või osalenud loomadega tegelevas ringis.
  • oskab koostada vähemalt viie kodulooma ja/või -linnu pidamise eeskirja koos liigi/tõu kirjeldusega.
  • on aidanud läbi viia treeningut loomadele või koolitanud ise looma mõneks ametlikuks katseks või on osalenud loomaga mõnel ametlikul näitusel või katsel.


Skaudioskus “Loomade tundmine” IV tase

IV taseme sooritaja:

 • on korraldanud loomade abistamiseks ürituse: kas heategevuspäev varjupaigas, metsloomade talvine toitmine vms.
 • on korraldanud ürituse, kuhu on kaasatud loomad: teab kuidas ürituse õnnestumiseks ette valmistada nii loomad kui inimesed, millised on nõuded keskkonnale ja millega tuleb sellise ürituse korraldamisel arvestada, et hea oleks olla nii loomadel kui ka inimestel.
 • on korraldanud õppemängu, eesmärgiga õpetada tundma Eesti sõralisi ja kiskjaid.
 • Variant A Metsloomad
  • on läbi viinud metsloomade öise vaatluse.
  • on korraldanud putukate ja ämblike tundmise õppematka.
  • tunneb looduses ära mesilased, kimalased, herilased ja sirelased, oskab nende erinevusi kirjeldada.
  • oskab kirjeldada ja tunneb looduses ära vähemalt kaheksa mardikaliiki ja kuus liblikaliiki. Teab, kus on nende elupaigad, milline on toitumine ja elutsükkel.
  • oskab nimetada mõnda Eesti kõhtjalgset ehk maismaatigu ja kirjeldada nende toidulauda ja eluviisi.
  • oskab nimetada kolm erinevat Eestis elavat ämblikute sugukonda ja tunnen looduses mõne ära.
  • tunneb looduses ära sajajalgse, tuhatjalgse, kõrvahargi ja kakandi. Oskan kirjeldada nende erinevusi nii kehaehituses kui eluviisis.
 • Variant B Koduloomad ja -linnud, lemmikloomad ja -linnud
  • oskab koostada vähemalt kümne kodulooma ja/või -linnu pidamise eeskirja koos liigi/tõu kirjeldusega.
  • oskab kirjeldada, milliseid pidamistingimusi vajavad roomajad ja kahepaiksed.
  • oskab kirjeldada, milliseid pidamistingimusi lemmikuna vajavad erinevad putukad ja ämblikulaadsed.
  • oskab kirjeldada, milliseid pidamistingimusi vajavad erinevad eksootilised linnud.
  • teab loomade tõuaretuse või lemmikloomana paljundamise põhimõtteid ja eetikat.
  • teab, kuidas hoolitseda tiine looma eest, kuidas vastu võtta poegimine, kuidas hooldada imetavat looma ja tema poegi.
  • teab, kuidas hoolitseda muneva ja hauduva linnu eest ja kasvatada tibudest noorlinnud. Oskab kasutada inkubaatorit ja tean, mida haudumise ja koorumise ajal tähele panna.

Vaata SIIT, kuidas omale vastava taseme märk saada ja milliseid skaudioskuseid meil veel on.