SKAUDITARKUS: Orienteerumine


Kaart

Kaart  on  maapinna  pealtvaateline  kujutis  paberil,  millel  kujutatakse erinevaid pinnavorme ja objekte värvide ning leppemärkidega. Mõõtkava näitab, mitu korda on looduses esinevaid vahemaid kaardile kandmisel vähendatud. Nt kaardil mõõtkavaga 1:20 000 on maastiku pilt vähendatud 20 000 korda, st 1 cm kaardil on 20 000 cm ehk 200 m looduses.

Pinnamoodi ehk reljeefi kujutatakse  kaardil samakõrgusjoonte ehk horisontaalide abil. Reljeefi  lõikevahe  h näitab  samakõrgusjoonte kõrgusevahet.

Värvid kaardil (orienteerumiskaardid, põhikaart, baaskaart):

  • sinine – kõik veega seonduv nagu jõed, järved, meri, kraavid, soo jne;
  • pruun – pinnamood: samakõrgusjooned;
  • must – kõik inimtekkeline nagu hooned, kuid ka kivid;
  • kollane – lage ala;
  • valge – hästiläbitav mets;
  • roheline – raskestiläbitav mets.

Objektid  on  kaardile kantud  tingmärkidena,  mis on  kokkuleppelised  tähised. Kaardi  väljaandmise  aasta näitab  selle  usaldatavust. Headeks  peetakse viie  ja  rahuldavateks kümne aasta vanuseid kaarte.


Kompass ja asimuut

Üldjuhul  määratakse  ilmakaarte  suundasid  kompassiga,  mis koosneb tavaliselt nõelast ja keerlevast kettast. Nõel näitab põhja-lõuna  suunda.  kettale  on  kantud  numbrid  (kraadid) 0–360ni, kus 0 tähistab põhjasuunda ja 180  lõunasuunda.  Need  numbrid  tähistavad ühtlasi asimuuti, näiteks lõuna asimuut on 180. Asimuut on vajalik  objekti, mis ei asu täpselt põhjas, idas, lõunas või läänes, suuna määramiseks. Näiteks on vaja määrata ühe eemal oleva suure kivi suund sinu asukohast. Siis tuleb suunata kompass kivile ning keerata ketast niimoodi, et nõel, mis näitab põhja, on samal joonel nulliga. Number kettal, mis on samal joonel kiviga, ongi kivi asimuut.