Privaatsupoliitika - Eesti Skautide Ühing

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Siit leiad kogu informatsiooni MTÜ Eesti Skautide Ühingu (ESÜ) andmetöötluse põhimõtete kohta. ESÜ eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks ning teistele eeskujuks.


Mõistete all leiad nende sõnade tähendused, mida  Privaatsustingimustes tihti kasutatakse ning esitatakse suure algustähega.

1. MÕISTED

1.1 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on ESÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on meie liikmed, vabatahtlikud lapsevanemad, üritustel osalejad ning töötajad kelle kohta on ESÜ-l Isikuandmeid. 

1.2 Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab ESÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

1.3 Isikuandmed  on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4 Isikuandmete Töötlemine  on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5 Veebileht on ESÜ veebileht www.skaut.ee ja muud ESÜ hallatavad veebilehed.

1.6 Külastaja on isik, kes kasutab Veebilehte.

1.7 Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.8 Teenused on igasugused ESÜ poolt pakutavad teenused ja tooted, sealhulgas üritused.

1.9 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.10 Infokanalid on ESÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahendid. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlus-liinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Privaatsustingimustes kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.


Üldsätetest leiad informatsiooni selle kohta, kes on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal käesolevad Privaatsus-tingimused kohalduvad.

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Isikuandmeid võib ESÜ töödelda: 
(1) vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
(2) volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
(3) vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

2.2 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik ESÜ töötajad ja vabatahtlikud, kellel on kokkupuude ESÜ valduses olevate Isikuandmetega. 

2.3 Privaatsustingimused võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada. 


Siit leiad põhimõtted, milles ESÜ alati lähtub ja kinni peab Töödeldes Sinu Isikuandmeid. 

3. PÕHIMÕTTED

3.1 ESÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ning ESÜ lähtub alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. 

3.2 ESÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: 
(1) Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
(2) Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane tagades Andmesubjektile piisava teabe ja informatsiooni selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse, näiteks läbi töötlemistoimingute registri;
(3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev;
(4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
(5) Minimaalsus. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub ESÜ minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;
(6) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
(7) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
(8) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
(9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. ESÜ tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonüümimise ja krüpteerimise eeldustest).


Siit leiad info sellest, kuidas me Isikuandmeid kogume.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1 ESÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid: 
(1) Andmesubjekti poolt ESÜ-le avaldatud Isikuandmed;
(2) Andmesubjekti ja ESÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed; 
(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
(4) Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt ESÜ üritusel osalemisel);
(5) Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
(6) Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
(7) ESÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (nt liikme osalemine ESÜ toimunud üritustel).


Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me Sinu Isikuandmeid Töödelda võime. 

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS, TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1 ESÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi, liikmelisus või Andmesubjekti ja ESÜ vaheline Leping. 

5.2 Nõusoleku alusel Töötleb ESÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub ESÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel või Liikmeks astumise avalduse allkirjastamisel.

5.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses lepingus, kuid ESÜ võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel: 
(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
(2) Lepingu poole identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
(3) Lepingu poole ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
(4) Lepingu poolega suhtlemine; 
(5) Leping poole maksekohustuse täitmise tagamine;
(6) Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

5.4 Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab ESÜ tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:
(1) tööle kandideerija poolt ESÜ-le töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;
(2) tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust; 
(3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotisaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.
Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab ESÜ töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse. 

5.5 Õigustatud huvi tähendab ESÜ huvi enda igapäevaseks tegevuseks, liikmeskonna arvestuseks ja juhtimise võimaldamiseks. Seadusest tuleneval alusel Töötleb ESÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et ESÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
(1) Liikmeskonna ning koostööpartnerite haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti, suhelda oma liikmetega ning täita oma kohustusi liikmete ees;
(2) Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. ESÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
(3) Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide, liikmete ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
(4) Liikme, kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Infokanalites, Veebilehtedel;
(5) Suhtluse monitooring. ESÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis ESÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
(6) Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
(7) Organisatsioonilistel eesmärkidel;
(8) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.6 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb ESÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused lastega töötava isiku tausta kontrollimisel.

5.7 Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab ESÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. ESÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;
(2) Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja ESÜ vahelist seost;
(3) Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid;
(4) kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.


Siit leiad informatsiooni, millal võime Sinu Isikuandmeid edastada meie koostöö-partneritele.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1 ESÜ teeb koostööd isikutega, kellele ESÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. 

6.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla ESÜ koostööpartnerid (näiteks ühisürituste korraldamisel, reklaami- ja turunduspartnerid,  kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad), riigiasutused (näiteks lastega töötamise piirangute kontrollimisel, rahastajad), IT partnerid (e-postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid) tingimusel, et
(1) vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
(2) Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt ESÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;
(3) Selliste volitatud töötlejate kohta on andmed avaldatud.

6.3ESÜ edastab Isikuandmed väljapoole  Euroopa Liitu ainult siis, kui selles riigis eksisteerib piisav kaitse ning on kokku lepitud kaitsemeetmetes ja Andmesubjekt on sellise edastuse kohta andnud selge ja teadliku nõusoleku või kui edastamist nõuab üheselt Andmesubjektiga sõlmitud leping.


Siit leiad kirjelduse, kuidas me Sinu Isikuandmeid kaitseme ning kust leida infot isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1 ESÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt ESÜ poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2 ESÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.

7.3Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab ESÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib ESÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).


ESÜ Teenused on muuhulgas suunatud ka Lastele.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1 ESÜ Teenused on muuhulgas suunatud ka ESÜ liikmeks olevatele Lastele.

8.2 ESÜ kogub informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta vastavalt ülalkirjeldatud tingimustele (õigustatud huvi, seadusest tulenev kohustus) ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest ning lapsevanema või eestkostja antud nõusolekust.


Sinu Isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinu õigused oma Isikuandmete kaitsel. 

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:
(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada ESÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta. 
(2) ESÜ-le antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta pöördudes ESÜ poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 15.  

9.2 Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. 
(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
(3) Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada. 
(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks, näiteks kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. 
(5) Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist. 
(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud. 
(7) Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides - ESÜ võib Isikuandmeid Töödelda põhikirjalist tegevust edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Automatiseeritud Töötlus võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmeid. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandme Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
(9) Kahju hüvitamisele. 


Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1 Õiguste teostamine. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda ESÜ poole punktis 15 toodud kontaktandmetel.

10.2 Kaebuste esitamine. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega ESÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/.


Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas Sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1 ESÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. 

11.2 ESÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3 ESÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). 

11.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.

11.5 Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 13: Olulised dokumendid, juhised, korrad). 


Siin oleme ära toonud kõik dokumendid, korrad ja registrid, mille kaudu saad Sina enda õigusi kõige paremal viisil teostada ja teada, kuidas meie Sinu Isikuandmeid hoiame ja Töötleme.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1 ESÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
(1) Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
(2) All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida ESÜ kasutab;
(3) Your Online Choices; About Ads; Network Advertising,   (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.


Siit leiad meie kontaktandmed.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1 ESÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed: 
(1) ESÜ-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Siin on toodud informatsioon Privaatsus-tingimuste kehtivusest ja muudatustest.

14. MUUD TINGIMUSED 

14.1 ESÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab ESÜ Andmesubjekte Veebilehel, e-posti teel või muul viisil.

14.2 Käesolevad Privaatsustingimused kehtivad alates 25.05.2018