Hindamistehnikad - Eesti Skautide Ühing

 

Hindamisprotsessi tõhustamiseks on olemas mitmeid mänge ja abivahendeid. Alljärgnevalt on esitatud neist mõned ning üldisi soovitusi hindamiseks.

Kuidas meil läks?

 

Pärast igat tegevust peab aset leidma lühike mitteformaalne hindamine. Alustuseks on abiks mõned suunavad küsimused skaudijuhi poolt, et vältida liiga pealiskaudseid vastuseid nagu “enam-vähem” või  “polnud viga”. See on kiireks tagasiside võimaluseks nii skaudijuhile kui salgale ning annab noortele võimaluse välja öelda, mis neil mõtteis. Hindamissessioon ei tohi muutuda pikaks ega tüütuks. Seega peavad suunavad küsimused olema suhteliselt lihtsad, pannes noore mõtlema kogetud seiklusele aga mitte väga sügavamõtteliselt. 

 

Järgnevalt mõned näited võimalikest suunavatest küsimustest. Küsimused peaks olema fokuseeritud positiivsele.

 

 • Mida selle seikluse käigus õppisid?

 • Mida saavutasid?

 • Kas õppisid midagi uut?

 • Mis osa sellest seiklusest läks kõige paremini?

 • Valdkondadepõhised küsimused. (link)

 

Sellise kiire hindamise võib läbi viia suhteliselt vabas vormis – nt seikluspaigast laagriplatsile tagasi jalutades, seikluse lõppedes tegevuspaika koristades, lõunasöögilauas või õhtul lõkke ääres istudes.

 

 

Hindamissessioonil saab eristada 4 taset:

 

 • Faktid – on tavaliselt konstateeringud nagu nt: seiklus oli tore, buss jäi hiljaks, kartuleid oli vähe jne

 • Personaalne tagasiside seikluse jooksul juhtunule – Mulle meeldis koos teistega toimetada, tundsin ennast eemale jäetuna, mulle tundub et lõunasöök oli liiga soolane, ma tean et järgmine kord suudan ma paremini jne

 • Mida on tegevuse käigus õpitud – seda nii isiklikul kui salga tasandil. Need on ühtlasi ka saavutusteks.

 • Kokkuvõtted/plaanid edaspidiseks – mida me kavatseme kogetu põhjal edaspidi (teisiti) teha või kuhu poole edasi püüelda. Üles kerkivad organisatoorsed küsimused ja uute seikluste ideed jms tuleks üles tähendada salganõukogul arutamiseks.

 

 

Tunnustamine

 

Hindamisprotsess on vajalik, et esile tuua programmitsükli jooksul saavutatu/õpitu ja seda seeläbi kinnistada. Välja tuleb tuua nii individuaalsel kui salga tasandil saavutatu. Esmalt tuleks igale noorele endale anda võimalus oma saavutatut välja tuua (õppisin lõket süütama, leidsin kaardi abil õige koha). Lisaks võivad ka salgakaaslased välja tuua saavutusi, millest noor ise ei pruugi teadlik ollagi (Sa oled hea kokk, sinu abi oli mulle vajalik). Samuti saab skaudijuht välja tuua kogu salga ühised saavutused (hea meeskonnatöö).

 

Mängud ja meetodid hindamise läbiviimiseks

 

Hindamine skautluses peab olema loomulik ja tore protsess. Seepärast on seda lõbusamaks tegevate mängude ja abivahendite kasutamine soovituslik. Noortel võib tihti olla raskusi oma arvamuse ja tunnete väljendamise ja/või kommunikeerimisega. Mängude ja abivahendite kasutamine teeb seda lihtsamaks. Lisaks julgustab see teisigi küsima täpsustavaid küsimusi, mis samuti teeb enese väljendamise kergemaks.

 

Grupi arutelude puhul on tavaliseks probleemiks et reaalset arutelu ei toimu. St kõik kohalolijad ei avalda oma arvamust vaid jäävad passiivseks pealkuulajaks. Aktiivsemad salgaliikmed domineerivad arutelu ning kui viimaks ka vaiksemate arvamust küsitakse, siis pole enam palju öelda jäänud. Mõned lahendused selle probleemi lahendamiseks:

 

 • Merekarp. Tagamaks kõigile võrdsed võimalused osalemiseks, kasutatakse ‘Merekarpi’ (see on suvaline asi, mis ei oleks väga visatav – ehk et padi ja pall ei sobi hästi). Merekarp annab selle hoidjale sõnaõiguse ning see antakse pärast jutu lõppu edasi nt alati vasakule poole, uuele sõnasaajale. Ringi või paari järel võib ka kohti vahetada, et sõnavõtjate järjekord muutuks.

 • Tikud. Igale salgaliikmele jagatakse (umbes) 5 tikku. Visates ühe oma tiku ringi keskel olevasse ämbrisse, saab katkestada parasjagu rääkija, ning sõnaõiguse endale, kuni keegi teine tiku ämbrisse viskab. Kui kellelgi tikud otsa lõpevad, tuleb skaudijuhil vastavalt olukorrale kiirelt otsustada, kas jääda rangelt reeglite juurde (ringis on veel tikkudega liikmeid, kes pole arvamust avaldanud) või lubada salgal reegleid muuta (on näha et tikkudeta noorel on midagi veel öelda) või lõpetada tikumäng (tagasisde on olnud piisav).

 • Küpsised. Sarnane kuid pisut lõbusam kui tikkudega variant. Iga kord kui keegi sõna võtab, võtab ta laualt küpsise (kommi vms) ning ei saa enne uuesti sõna võtta kui küpsis on söödud.

 

 

Kodarad

 

Soovituslik kasutuskoht: hindamaks salga ühiseid eesmärke.

 

 

Maha asetatakse köied, nii et moodustuvad jalgratta ratta kodarad. Igale salgaliikmele kodar. Kodara välimine ots on alguspunktiks ning ratta rumm tähistab seatud eesmärki. Iga salgaliige liigub piki oma kodarat niipalju edasi kui ta arvab, et eesmärk saavutati ning seejärel võib ringi vaadata, et kus teised seisavad.

 

 

Võib paluda kõigil teha oma asukoha valik esmalt teisi vaadamata. Kui kõik on oma positsioonid välinud, võib küsida, kas keegi tunneb, et kellegi teise hinnang pole täpne. Reeglina kutsutakse teisi ringi keskkohale lähemale (vastavalt küsimusele muidugi), mis annab kutsutule positiivset tagasisidet. Salga küpsusele vastavalt tuleb kokku leppida, kas antakse ka negatiivset tagasisidet. Teiste liigutamise juures paluge välja tuua ka konkreetsed põhjused, miks nii arvate.

 

 

Köie puudumisel võivad kodarad olla ka ette kujutatud. Hea oleks keskpunkt vähemalt ära märkida.

 

 

Suurema hulga osalejate korral on raske aru saada, kus teised seisavad. Lahenduseks on see, kui oma valitud kohale pannakse mõni ese (king) ning seejärel minnakse ringist välja, nii on kõigil parem ülevaade.

 

Hobuseraud

 

Soovituslik kasutuskoht: Erinevate arvamuste ja vaadete väljatoomiseks ja arutamiseks. 

 

Selle meetodi juures määrab läbiviija vastuse skaala kaks otsa (nt asetab maha köie) ning palub igal osalisel seista skaalal selle koha peale, mis vastab tema arvamusele. Skaala otste vahele võib tõmmata ka sirge joone kuid hobuseraua kujulisel skaalal on osalejatel parem üksteist näha ning aruteluks soodsam pinnas.

 

Näiteks on hobuseraua ühes otsas väide – Tegime suurepärast meeskonnatööd – ning teises otsas – Olime täiesti lootusetud. Igaüks valib skaalal omale koha. Kõrvalseisjatega võib arutada, et kontrollida oma asukohta üldise arusaama järgi skaalast ning vajadusel kohti vahetada. Seejärel tuleb paluda seletada, miks valisid selle koha, kus sa oled (kui osalejaid on vähe, siis kõigil). Arutelu käigus võivad osalised ka oma kohta muuta.

 

Akvaarium

 

Soovituslik kasutuskoht: Et pöörata tähelepanu hindamisprotsessile endale. 

 

Tee maha köiest ring. Jaga salk kaheks. Üks pool istub ringi sisse ning võib rääkida ning teine pool jääb väljapoole ringi võivad ainult kuulata ja jälgida. Ringi sees olijad hindavad toimunud seiklust. Mõne minuti pärast vahetavad pooled kohti ning uued ringi sees istujad jätkavad arutelu pooleli jäänud kohalt. 

 

Variatsioon: Igaüks võib sisemisest ringist väljuda kui soovib aga arutelu ei või enne jätkuda, kui tema asemele on uus liige tulnud.

 

Variatsioon: Kõik alustavad sisemisest ringist aga astuvad ringist välja, kui neil enam midagi öelda pole. Kui tekib uusi mõtteid, siis võib ringi sisse tagasi minna. Hindamine lõppeb, kui enam kedagi ringi sees pole.

 

Salga rõõmugraafikud

 

Soovituslik kasutuskoht: Inividuaalsete erinevuste väljatoomiseks ja salgasisese empaatia suurendamiseks

 

Salk seisab hobuserauakujuliselt ja hoiab käes sama köit. Hobuseraua üks ots tähistab seikluse algust ja teine seikluse lõppu. Nii esindab iga salgaliike ühte seikluse etappi (planeerimine, ettevalmistus, esimene katse, teine katse, ebaõnnestumine, konflikt, uus planeerimine, õnnestumine). Veendu et kõik saavad kronoloogiast ja üksteise paiknemisest üheselt aru. Seejärel palu salgal teha köiega salga rõõmu (või mõne muu emotsiooni/omaduse) taseme graafik ajateljel. Mida rõõmsam salk mingil etapil oli, seda kõrgemale tuleb selles etapis köis tõsta ning vastupidi. Väga võimalik, et tekib vaidlus, kui avastatakse et salgaliikmete arvamused ja tunded mõne etapi osas on erinevad. Kui arutelu on produktiivne, siis võib sellel lasta kesta. Kui kisub teravaks, saab erinevate arvamuste välja toomiseks lisada graafikule teise joone/köie, ning paluda näidata iga etapi kõrgemaid ja madalamaid väärtusi.

 

Skemaatiline kaart

 

Soovituslik kasutuskoht: teekonna (matk, reis) uuesti läbielamiseks, et detailsemat hinnangut vajavaid teemasid välja sõeluda. 

 

Pärast pikemat rännakut palu salgal nende teekond köiega põrandale kanda. Lisage teekonnale sõnadega sedelid või sümboolseid esemeid, tähistamaks teekonna erinevaid etappe ja konkreetseid sündmusi.

 

Üsna palju mitteformaalset hindamist toimub juba kaardi koostamise ajal, kui toimunud omavahel arutatakse. Valmis kaarti saab kasutada olulisemate ja edasist hinnangut vajavate sündmuste identifitseerimiseks.