Programmitsükkel - Eesti Skautide Ühing

Programmitsüklite abil viime me noorteprogrammi ellu. Programmitsükleid läbides, töötades väikestes gruppides abistatuna skaudijuhtide poolt, kujundavad skaudid iseenese skautliku kogemuse.

Programmitsüklis on kolm faasi:

  • Planeerimine

  • Teostamine

  • Hindamine

Noored on eakohasel tasemel seotud kõigi kolme faasiga.

Planeerimine

Planeerimine algab sellest kui noored otsustavad, millega nad soovivad sisustada oma järgnevad nädalad või kuud. Kasulik on korraga välja valida suurem hulk seiklusi (tegevusi, mis kestavad ühe programmitsükli) , tavaliselt 3-ks kuni 6-ks kuuks, arvestades ka sel perioodil toimuvaid üleriigilise üritusi.

Seiklused on tavaliselt kestvuselt lühikesed ning omavad ühte kindlat fookust või eesmärki. Üritused kestavad kauem, võivad võtta mitu tundi või mitu päeva (laager või matk). Pikema üritus hõlmab enamasti ka mitut seiklust/tegevust.

Seiklused on mootoriks, mis käivitavad skautluses õppimise. Individuaalne õppimise tulemus sõltub paljudest asjadest sh erinevatest õppimise stiilidest, õppimise tasemetest (kognitiivne, emotsionaalne ning käitumuslik) ning erinevatest kogemustest samas tegevuses.

Seikluste valikul arvestatakse nende seost arenguvaldkondade eesmärkidega. Üks tegevus võib olla seotud ka mitme erineva valdkonnaga. Näiteks matkamine võib olla füüsilisi, sotsiaalseid ning kõlbelisi omadusi arendav. Esialgset tegevusideed võib laiendada ja täiendada nii, et see arendaks teisigi valdkondi.

Seikluste valimisel ja planeerimisel tuleks arvestada ka skaudioskuste omandamisega (nt matk, mille jooksul täidetakse matkaja skaudioskuse nõuded) ja tulevastes laagrites toimuvaga (nt väljasõit, kus valmistatakse ette esinemine jüripäeva laagris).

Nii jõutakse lihtsa matkamise idee juurest seikluseni, mis omab mitmeid uusi arendavaid elemente, võimaldades skautidel uusi ning huvitavaid asju avastada.

Abiks: Kas meie seiklus on ikka SKAUDIseiklus

Teostamine

Seiklused peavad olema lõbusad ning andma kõigile osalejatele hea tunde saavutusest. Need peavad olema väljakutsuvad ning pakkuma igale skaudile võimalust kogeda ning õppida midagi uut. Uute oskuste puhul peab tegevus pakkuma ka oskuse praktilise rakendamise võimalusi, kuna muidu oskus ei kinnistu ja ununeb kergesti.

Loomulikult ei tohi unustada skautlikku meetodit ning grupisüsteemi kui õppevahendit.

Läbi praktilise tegevuse noored õpivad ja koguvad uusi teadmisi – „õppimine läbi tegevuse.“ Kui võimalik siis peaksid tegevused toimuma looduse keskel.

Skauditõotus ning seadused anavad käitumisraamistiku, milles kõik tegevused toimuvad.

Tegevused viiakse läbi salkades, et kõik saaksid jagada vastutust ning arendada juhtimisoskusi.

Skaudijuht annab vajalikult hetkel nõu, et iga skaut saaks programmis osaledes maksimaalselt nii planeerimisel, läbiviimisel kui hilisemal analüüsil.

Hindamine

Läbiviidud tegevuse hilisem analüüs ning üle vaatamine on programmi põhilisi elemente ning seda tehakse regulaarselt. Skaudid on hindamise protsessi kaasatud vastavalt nende vanusele ning võimetele. Igat tegevust/seiklust hinnatakse selle lõppemisel lihtsal ja kiirel viisil. Tegevust hinnatakse nii formaalselt kui mitteformaalselt.

Mitteformaalne hindamine näitab, mida tegevuses osalenud skaudid arvavad tegevusest, enda osalustaset, kaasatusest, kogetud lõbust jne. seda hindamist võib läbi viia mitmel loomingulisel viisil, kasutades erinevaid skaalasid, mänge või küsimustikke.

Formaalset hindamist kasutatakse tegevuse läbi õpitu välja toomiseks. Selleks sobib näiteks diskussioon omandatu teemal või ka näiteks seikluse käigus valmistatud esemed või näidend vms. Oluline on, et väljund oleks konkreetne. Tuleb ka teadvustada, et erinevad indiviidid tajuvad tegevusi erinevalt ning sama tegevuse tulemusel võivad noored õppida erinevaid oskusi.

Võrdselt eelnevaga on oluline iga noore personaalse arengu ehk skaudi isiklikul teekonnal edasijõudmise hindamine. Iga noor mõtleb esmalt enda saavutatu/õpitu üle ning tehtud järeldused peaks saama kinnitatud teise inimese poolt, olgu selleks siis teine skaut, skaudijuht või keegi muu.

Ülevaatuse eesmärgiks on anda igale skaudile pilt saavutatust ning julgustada neid edaspidisteks raskemateks väljakutseteks. Saavutuste teadvustamine on programmitsükli väga oluline osa.

Vaata Hindamistehnikad.