Arenguvaldkonnad ja noorteprogrammi väljundid - Eesti Skautide Ühing

ESÜ noorteprogramm pöörab tähelepanu kõigile viiele inimese arengu valdkonnale – vaimne, emotsionaalne, sotsiaalne, kõlbeline ja ihuline areng. Igas arenguvaldkonnas on vastavalt ESÜ eesmärkidele piiritletud kitsamad arengusihid, ning iga arengusihi osas kirjeldatud mõned väljundid. 

Arenguvaldkondade esitähtedest moodustub sõna VESKI, mille kasutamisega viidatakse arenguvaldkondadele ja programmi väljunditele. 

Vaimne (intellektuaalne) areng

Definitsioon: Arutlusvõime, tajumise, mälu, keele, kujutlusvõime,  loovuse ja informatsiooni käsitlusoskuse arendamine, et osata kohaneda uute olukordadega, leida lahendusi probleemidele ning planeerida tegevusi.

Arengu sihid:

 • Informatsiooni kogumine ja töötlemine (vaatlemine, uurimine, avastamine; teabe analüüsimine ja salvestamine; sorteerimine ja klassifitseerimine; andmete kontrollimine (allikakriitilisus))

  HUNDU 6-10 SKAUT 11-14 VANEMSKAUT 15-17 RÄNDUR 18+
  Oskan vaadata, kuulata ja märgata olulist. Tean, kuidas olulist ja vajalikku meeles pidada.   Oskan iseseisvalt vaja minevat informatsiooni leida, koguda ja analüüsida
  Arendan oma tähelepanu ja mälu. Oskan hinnata informatsiooni realistlikkust ja adekvaatsust. Oskan leida ja teha valikuid erinevate informatsiooniallikate vahel. Oskan hinnata ernevate infoallikate adekvaatsust ja realistlikkust.
 • Planeerimine (informatsiooni kogumine ja tegevusplaani koostamine; realistlike eesmärkide seadmine; plaani elluviimine; tehtu analüüs)
  Harjutan andmete kogumist ja tegevusplaani koostamist konkreetsete ülesannete lahendamise käigus. Oskan hinnata erinevate asjaolude (eelduste) mõju plaani elluviimisele Oskan võrrelda ja hinnata erinevaid tegevusplaane arvestades varasemaid kogemusi. Oskan oma ideede ellu viimiseks koostada realistliku tegevusplaani – suudan hinnata oma plaani teostamiseks vajalikke ressursse ja võimalikke tagajärgi.
        Olen võimeline oma plaane ellu viima, takistustele paindlikult reageerima ja tehtut analüüsima
 • Probleemi lahendamine (probleemi märkamine; leidlikkus ja loovus; hüpoteesi püstitamine, katsetamine ja järelduste tegemine)

  Mõtlen välja uusi lahendusi igapäevastele probleemidele. Olen midagi välja mõelnud ja selle teoks teinud. Oskan katsetada erinevaid lahendusi. Olen oma tegemistes leidlik ja loov.
        Olen võimeline probleeme märkama, reageerima ja lahendusi leidma
        Oskan õppida nii enda kui teiste vigadest

Emotsionaalne areng

Definitsioon:    Oma emotsioonide teadvustamine, nendega toime tulemise ja nende väljendamise õppimine, et tunda end turvaliselt ja enesekindlalt. Õppimine, kuidas igapäevastes olukordades arvestada teiste inimeste tunnetega ning oma käitumise mõjuga teiste inimeste tunnetele.

Arengu sihid:

 • Eneseavastus ja –teadlikkus (oma tunnete teadvustamine ja mõistmine; oma tunnete aktsepteerimine ja kriitiline hindamine; oma tunnete väljendamisoskuse arendamine)

  HUNDU 6-10 SKAUT 11-14 VANEMSKAUT 15-17 RÄNDUR 18+
  Saan aru oma tunnetest, teen vahet erinevate tunnete vahel. Olen teadlik oma tunnetest. Saan aru erinevate tunnete tekkimise põhjustest. Märkan, teadvustan ja mõistan oma tundeid
  Õpin oma tunnetega toime tulema. Õpin oma tunnetega toime tulema. Oskan oma tundeid kontrollida ja väljendada. Väljendan oma tundeid konstruktiivselt
        Tean, kuidas vajadusel abi leida oma tunnetega hakkama saamiseks.
 • Teiste inimeste tunded (teiste tunnete märkamine (empaatiavõime) ja mõistmine; teiste tunnetega arvestamine; toetamine ja hoolimine; vastastikuse usalduse rajamine)

  Oskan märgata teiste inimeste tundeid. Märkan ja mõistan teiste inimeste tundeid. Märkan ja mõistan teiste inimeste tundeid. Näitan üles empaatiavõimet ning oskan kaaslasi rasketel hetkedel toetada
      Oskan arvestada teiste inimeste tunnete ja vajadustega.  
 • Praktilised oskused (vastutustundlik käitumine erinevates olukordades respekteerides ennast ja teisi; eneseväärikuse kujundamine; saavutuste ja ebaõnnestumiste kogemine)

    Julgen oma tundeid avaldada sealjuures teistega arvestades.   Oman enesekindlust ja sisemist jõudu emotsioonidega toimetulekuks
    Oskan toime tulla tugevate tunnetega. Oskan oma emotsioone juhtida ka kriitilises olukorras. Suudan ka kriitilises olukorras säilitada enesekontrolli ja konstruktiivse meele
  Oskan mängus nii kaotada kui võita.     Suudan väärikalt kogeda nii saavutusi kui ebaõnnestumisi

Sotsiaalne areng

Definitsioon:    Oskus teiste inimestega suhelda. Ühiskonnas toimivate vastastikuste inimsuhete vajalikkuse mõistmine. Koostöö ja juhtimisvõime arendamine.

Arengusihid:

 • Suhted ja suhtlemine (suhtlemisoskuse arendamine (erinevuste mõistmine, vastuvõtlikkus ja kuulamisoskus); eelarvamustevaba suhtumine erineva rahvusliku, sotsiaalse ja kultuuritaustaga gruppidesse ja sellega arvestamine suhtlemisel; oskus leida sõpru ja luua püsisuhteid)

  HUNDU 6-10 SKAUT 11-14 VANEMSKAUT 15-17 RÄNDUR 18+
  Oskan ennast väljendada. Mõistan inimestevaheliste suhete olulisust. Oskan ennast väljendada vastavalt olukorrale, et tagada edukas suhtlus. Suudan suhtlemisel ennast vabalt väljendada ja olen tähelepanelik teiste suhtes
  Märkan ja kuulan teisi. Oskan suhtluses teistega arvestada. Oskan suhtluses arvestada teiste inimeste erineva stiiliga. Aktsepteerin mitmekülgsust ja suhtun kõikidesse inimestesse austusega.
  Oskan olla hea sõber. Oskan leida ja hoida sõpru.   Saan aru sõpruse, lojaalsuse, perekondlike sidemete ja vastastikkuse usalduse tähtsusest.
 • Koostöö ja juhtimine (koostöö tegemise oskuse arendamine; meeskonnatunde ülesehitamine; grupi reeglite mõistmise ja arvestamise oskuste arendamine; oskus leida oma roll grupis; ühiste reeglite, vastastikuse toetamise ja abistamise vajaduse mõistmine; vastutustundlikkuse arendamine)

  Oskan tegutseda koos teistega. Oskan võtta ja jagada vastutust. Mõistan erinevate grupirollide tähendust ja oskan valida endale sobiva. Oskan töötada meeskonnas nii meeskonna liikmena kui meeskonna juhina.
  Täidan mulle antud ülesanded. Oskan arvestada ühiste reeglitega. Mõistan vastastikkuse toetamise vajadust. Täidan oma ülesanded vastutustundlikult.
 • Kogukond ja ühiskond (üksikisiku ja ühiskonna vahelise toetamisvajaduse teadvustamine; ühiskondlikku kuuluvustunde arendamine ja vastutuse võtmine; teiste arvamuste märkamine ja austamine; demokraatlikke väärtuste ja avalikuse rolli tundma õppimine; seaduste tundmine ja järgimine)

    Aitan jõukohaselt kaasa oma kodukoha arengule Aitan jõukohaselt kaasa oma kodukoha ja riigi arengule Aitan kaasa oma kodukoha ja riigi arengule
  Püüan teha head. Teen iga päev heateo. Märkan ja aitan neid kes abi vajavad Märkan ja aitan neid kes abi vajavad
  Õpin tundma ja arvestama ühiskonnaelu reegleid. Õpin tundma ja arvestama mind puudutavaid seadusi. Saan aru oma kohast ühiskonnas ja käitun sellele vastavalt Saan aru oma kohast ühiskonnas ja käitun sellele vastavalt

Kõlbeline areng.

Definitsioon:    Arusaamade kujunemine seoses kõlbeliste otsustega – milline käitumine on õige, sobiv ja milline on väär, sobimatu. Vaimse identiteedi sügavam tunnetamine ja mõistmine. Tervikliku maailmapildi loomine.

Arengu sihid:

 • Põhimõtted (hea ja  halva eristamine ja oma tegude mõju mõistmine; väärtusorientatsiooni arendamine vastavalt skautlikele põhimõtetele)

  HUNDU 6-10 SKAUT 11-14 VANEMSKAUT 15-17 RÄNDUR 18+
  Saan aru hunduseadustest ja järgin neid. Saan aru skaudiseadustest ja järgin neid. Saan aru skaudiseadustest ja järgin neid. Saan aru skaudiseadustest ja järgin neid.
  Oskan teha vahet heal ja halval. Oskan teha vahet heal ja halval. Oskan teha vahet heal ja halval. Oskan teha vahet heal ja halval.
 • Avastamine (Oma isikliku vaimsuse mõistmine ja arendamine; oma vaimsuse realiseerimise võimaluste mitmekesisuse aktsepteerimine; erinevate arvamuste väljendamiseks vaba diskussiooniõhkkonna tagamine; esivanemate vaimse pärandi uurimine)

  Õpin tundma ja täitma häid kombeid. Õpin tundma perekondlikke ja rahvuslikke traditsioone. Õpin tundma oma kodukandi kultuurilugu. Tunnen oma esivanemate vaimset pärandit.
  Õpin tundma iseennast. Õpin tundma erinevaid viise oma vaimsuse väljendamiseks. Arvestan nii enda kui teiste eelistustega vaimsuse väljendamisel. Olen teadlik oma vaimsetest eelistustest ja tolerantne endast erinevate suhtes 
 • Praktika – realiseerimise viisid (iseendasse uskumine ja oma potentsiaali välja arendamine; eesmärkide omamine igapäevases elus; vastutuse võtmine kodanikuühiskonnas; keskkonna väärtustamine ja hoidmine)

  Püüan käituda hästi. Püüan käituda vastavalt headele tavadele. Sean igapäevaelus endale eesmärke ja püüan neid täita parimal viisil. Usun endasse ja tegutsen oma eesmärkide saavutamise nimel arvestades teiste inimestega
    Püüan käituda säästvalt ja loodust hoidvalt. Käitun säästvalt ja loodust hoidvalt. Väärtustan ja hoian keskkonda, kus ma elan.

Ihuline (füüsiline) areng

Definitsioon:    Oma keha võimete ja toimimise tundma õppimine ja oma oskuste arendamine.

Arengu sihid:

 • Vajaduste tundmine (mõista oma keha võimeid ja toimimist; mõista, et teiste võimed võivad olla erinevad; suhtuda oma kehasse heaperemehelikult (tasakaalustatud ja regulaarne toitumine, mõnuainete mittetarvitamine jne))

  HUNDU 6-10 SKAUT 11-14 VANEMSKAUT 15-17 RÄNDUR 18+
  Õpin tundma oma füüsilisi võimeid. Tean oma tugevamaid ja nõrgemaid külgi ja oskan nendega arvestada. Tean oma füüsilisi võimeid ja oskan hinnata ka teiste võimeid. Tean enda füüsilisi võimeid ja arvestan nendega. Oskan arvestada teiste inimeste võimetega
      Tunnen ohte oma kehale ning väldin neid ise ning hoian ka teisi Tunnen ohte oma kehale ning väldin neid ise ning hoian ka teisi 
 • Keha hooldus (tervishoid ja hügieen; liikumine; toitumine; elustiil)

  Oskan ennast puhtana hoida. Oskan riietuda vastavalt olukorrale. Olen teadlik tervislikest eluviisidest ja väldin ennast ning teisi kahjustavat käitumist. Hoolitsen oma tervise eest (hoian puhtust, riietun vastavalt ilmastikule, liigun värskes õhus, puhkan piisavalt, väärtustan
  tervislikke eluviise ja ei kahjusta oma tervist)
    Tean tervisliku toitumise põhimõtteid.    
 • Efektiivsus (uute oskuste, vastupidavuse, jõu, liikuvuse, paindlikkuse ja koordinatsiooni arendamine; oma nõrkade külgede arendamine ja kompenseerimine)

  Arendan oma füüsilisi võimeid Arendan oma füüsilisi võimeid Arendan oma füüsilisi võimeid Arendan oma füüsilisi võimeid